ബന്ധപ്പെടുക

Email Us

താങ്കള്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ, അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അഥവാ കമ്പനിയെ ബന്ധപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ഞങ്ങളിലെക്കെത്താന്‍ ദയവായി താഴെ കാണുന്ന ഫോറം ഉപയോഗിക്കുക.

ദി ട്രാവന്‍കൂര്‍ കൊച്ചിന്‍ കെമിക്കല്‍സ് ലിമിറ്റഡ്

ഉദ്യോഗമണ്ഡല്‍ .പി.ഒ. കൊച്ചി - 683 501, കേരളം,ഇന്ത്യ

ടെലിഫോണ്‍ : +91-484-2545011

ഫാക്‌സ് : +91-484-2546564

ഇമെയില്‍ : mail@tcckerala.com

CIN : U24299KL1951SGC001237

GST : 32AAACT6207BLZL

ജനറല്‍ മാനേജര്‍ (ടെക്നിക്കല്‍)

ടെലിഫോണ്‍ : +91 484 2545011, +91 9497711811, +91 484 2546514

ഇമെയില്‍: gmt@tcckerala.com

അസിസ്റ്റന്റ് ജനറല്‍ മാനേജര്‍ (ഹൂമന്‍ റിസോഴ്സ് )

ടെലിഫോണ്‍ : +91 484 2545047

ഫാക്‌സ് : +91 484 2546564

ഇമെയില്‍: agmhr@tcckerala.com

അസിസ്റ്റന്റ് ജനറല്‍ മാനേജര്‍ (മാര്‍ക്കറ്റിംഗ്)

ടെലിഫോണ്‍ : +91 484 2545181

ഫാക്‌സ് : +91 484 2545583

ഇമെയില്‍: marketing@tcckerala.com

അസിസ്റ്റന്റ് ജനറല്‍ മാനേജര്‍ (മെറ്റീരിയല്‍സ്)

ടെലിഫോണ്‍ : + 91 484 2546515, + 91 484 2545181

ഫാക്‌സ് : +91 484 2545420

ഇമെയില്‍: purchase@tcckerala.com