ദര്‍ഘാസുകള്‍

30-01-2020 03:33 PM To 12-03-2020 03:00 PM

supply of Furnace Oil

Know More

10-02-2020 02:08 PM To 02-03-2020 02:00 PM

Annual Maintenance Service for Freon Refrigeration system in Liquefaction Plant and Chilled Water Refrigeration Units.

Know More

09-01-2020 02:00 PM To 29-02-2020 02:00 PM

Global Tender- SUPPLY OF ONE NUMBER REFURBISHED AGC AZM-T.5.6-F2 ELECTROLYSER WITH ZERO GAP TECHNOLOGY(Tender Ref No: TCCL/GS/389/2019-2020)

Know More

09-01-2020 02:08 PM To 29-02-2020 02:00 PM

Global Tender-SUPPLY OF TWO NUMBERS REFURBISHED AGC AZM-T.3.4-F2 ELECTROLYSER WITH ZERO GAP TECHNOLOGY(Tender Ref No: TCCL/GS/388/2019-2020)

Know More

14-02-2020 01:02 PM To 26-02-2020 02:30 PM

Supply of Regasified LNG (RLNG)

Know More

12-02-2020 11:21 AM To 26-02-2020 02:00 PM

Fabrication of new 350 M3 HCl Storage Tank

Know More

29-01-2020 02:43 PM To 22-02-2020 05:00 PM

Supply of SS 310S Ball Valves and SS 310S Globe Valves of various sizes to Travancore Cochin Chemicals Ltd Udyogamandal

Know More

30-01-2020 09:14 AM To 22-02-2020 05:00 PM

Supply of SS 304 Check Valves and SS 304 Globe Valves of various sizes to Travancore Cochin Chemicals Ltd Udyogamandal.

Know More

അന്വേഷണം

താങ്കള്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ, അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അഥവാ കമ്പനിയെ ബന്ധപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ഞങ്ങളിലെക്കെത്താന്‍ ദയവായി താഴെ കാണുന്ന ഫോറം ഉപയോഗിക്കുക.