ദര്‍ഘാസുകള്‍

15-10-2019 11:36 AM To 11-11-2019 03:00 PM

Design, engineering, manufacturing, testing and supply of 11 KV 2000 A, VCB complying with IEC/IS latest standards.

Know More

26-09-2019 12:05 PM To 28-10-2019 02:00 PM

Supply , Erection Testing and Commissioning of 50 MT Automated Electronic Platform Weigh Bridge

Know More

26-09-2019 12:02 PM To 24-10-2019 02:00 PM

Supply of Impervious Graphite Absorption Block

Know More

01-10-2019 01:37 PM To 24-10-2019 02:00 PM

Supply, Installation, Testing and Commissioning of 750 KVA DG Set and Associated Equipment

Know More

10-10-2019 04:13 PM To 23-10-2019 03:00 PM

Design, fabrication and supply of one (1) number of Chlorine Gas Cooler (Ti Grade II) (Shell and Tube) to TCC, Udyogamandal, Kochi.

Know More

11-10-2019 11:34 AM To 23-10-2019 03:00 PM

Design, Fabrication and Supply of one number of Anolyte Circulation Tank (made of Commercially pure grade Titanium-TA2) to TCC Udyogamandal, Kochi.

Know More

11-10-2019 03:58 PM To 23-10-2019 03:00 PM

Supply of Chlorine Water Pumps (made of Titanium) with motor.

Know More

26-09-2019 11:59 AM To 21-10-2019 02:00 PM

supply of Empty CHLORINE TONNERS

Know More

27-09-2019 10:04 AM To 19-10-2019 03:00 PM

Design, Fabrication and Supply of Catholyte Circulation Tank (1 No.) and Caustic Soda Head Tank (1 No.)

Know More

23-09-2019 03:32 PM To 16-10-2019 03:00 PM

Design, engineering, manufacturing, testing and supply of 11 KV 2000 A, VCB complying with IEC/IS latest standards.

Know More

27-09-2019 09:46 AM To 16-10-2019 03:00 PM

Design, Fabrication and Supply of one (1) number of Chlorine Gas Wash Tower.

Know More

അന്വേഷണം

താങ്കള്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ, അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അഥവാ കമ്പനിയെ ബന്ധപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ഞങ്ങളിലെക്കെത്താന്‍ ദയവായി താഴെ കാണുന്ന ഫോറം ഉപയോഗിക്കുക.